ติดตาม Fit-D ได้ใน
E-mail :   Password :       สมัครสมาชิก
Skip Navigation Linksโปรแกรมวัดค่าต่าง ๆ

Page Not Found

ขอโทษค่ะ, พบข้อผิดพลาด กลับไปหน้าแรก
Error Code : 34_5781
Show
System.Data.SqlClient.SqlException: A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Error Locating Server/Instance Specified) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.GetConnection(DbConnection owningObject) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.CreateObject(DbConnection owningObject) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.UserCreateRequest(DbConnection owningObject) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory) at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() at WebTraining.Model.utils_tbl_Difficult.getAllDifficult(String pDifficultName, String pSort, String pSortDirection) in H:\JOB_Project\Job_WebTraining\WebTraining\WebTraining\Model\utils_tbl_Difficult.cs:line 27 at WebTraining.Controls.ucSearchMenuExercise.BindAllMenuSearch() in H:\JOB_Project\Job_WebTraining\WebTraining\WebTraining\Controls\ucSearchMenuExercise.ascx.cs:line 131 at WebTraining.Controls.ucSearchMenuExercise.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in H:\JOB_Project\Job_WebTraining\WebTraining\WebTraining\Controls\ucSearchMenuExercise.ascx.cs:line 58 at System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) at System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) at System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory) at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() at WebTraining.Model.utils_tbl_FoodTrans.getAllFood(Int32 pFoodID, String pSort, String pSortDirection, Int32 pSelectTop, String pSubCategory, Int32 pKCalories, String pFoodname) in H:\JOB_Project\Job_WebTraining\WebTraining\WebTraining\Model\utils_tbl_FoodTrans.cs:line 184 at WebTraining.Model.utils_tbl_FoodTrans.getFoodDetail(Int32 pFoodID) in H:\JOB_Project\Job_WebTraining\WebTraining\WebTraining\Model\utils_tbl_FoodTrans.cs:line 479 at WebTraining.Food.Food_Search_iPhone_app.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in H:\JOB_Project\Job_WebTraining\WebTraining\WebTraining\Food\Food-Search-iPhone-app.aspx.cs:line 210